Terug naar beginpagina
Kinderen iets leren wat ze nog niet weten
maar waar ze wel aan toe zijn
Deel op Facebook Tweet Printervriendelijke versie    @Contact

Er bestaan redelijk wat decreten, aanbevelingen en wetten, zowel nationaal als internationaal, die oproepen om (meer) aandacht te hebben voor begaafde kinderen. Hieronder geven we een overzicht, ter ondersteuning van onze leidraad voor een beleid rond leerlingen met een leervoorsprong, waarin wij oproepen om van overheidswege een beleid uit te werken en middelen te voorzien om dit in CLB's, scholen en leerkrachtenopleidingen in praktijk te brengen.

Wij hopen dat ook dat de Vlaamse overheid zo snel mogelijk concrete stappen onderneemt om deze wetteksten en aanbevelingen in Vlaanderen in praktijk te brengen. Elders op deze website geven we voorstellen van een aantal concrete ingrepen die de overheid kan uitvoeren.

Nationaal

Decreet basisonderwijs

Artikel 8 van het Decreet Basisonderwijs:
"Het gewoon basisonderwijs wordt zodanig georganiseerd dat, op grond van een pedagogisch project, in de school een opvoedings- en leeromgeving gecreëerd wordt waarin de leerlingen een ononderbroken leerproces kunnen doormaken. Die omgeving wordt aangepast aan de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen."


Pedagogische opdrachtsverklaringen

In de pedagogische opdrachtsverklaringen geven alle onderwijsnetten aan dat er aandacht dient te zijn voor begaafde kinderen.

Vlaams Verbond voor Katholiek Basisonderwijs
"Zorgbreedte wordt zorgverbreding voor kinderen wiens ontwikkeling anders verloopt dan normaal mag verwacht worden. Dat kan zowel een snellere of een tragere ontwikkeling zijn. In beide gevallen dreigen ze kansen te missen omdat het onderwijs niet voldoende op hun mogelijkheden afgestemd is.
[...]
Kinderen met een leerachterstand, maar ook hoogbegaafden, zijn mogelijk gebaat met een gedifferentieerde aanpak. zo kunnen ze aan hun eigen tempo en met een ander resultaat toch het leerproces voltooien. Deze gedifferentieerde aanpak krijgt ook gestalte in het evaluatiesysteem. Door meer de vorderingen en minder uitsluitend het resultaat te beoordelen, ervaren zowel sterkere als zwakkere kinderen dat ze in hun ontwikkeling vooruitgang geboekt hebben."

Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap
"De zorgbegeleider / het zorgteam neemt de volgende taken op zich: [...]hoogbegaafde leerlingen ondersteunen en begeleiden
[...]
Permanente evaluatie en een leerlingvolgsysteem worden gehanteerd als instrumenten om elke leerling op zijn niveau vooruit te helpen"

Gemeenschapsonderwijs
Iedereen heeft recht op gelijke kansen. Kinderen die door omstandigheden een achterstand oplopen, hebben recht op extra aandacht en uitzonderlijk begaafde jongeren hebben recht op een uitzonderlijke aanpak die hun talenten voldoende stimuleert."

Internationaal

Universele kinderrechtenverdrag (1989)

In Artikel 29 universele kinderrechtenverdrag werd (gebaseerd op artikel 26 van de universele verklaring van de rechten van de mens) staat:
Het onderwijs aan het kind dient gericht te zijn op de zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens van het kind."

Unesco: verklaring van Salamanca (1994)

In The salamanca statement and framework for action on special needs education schreven de de 300 afgevaardigden van 92 overheden en 25 internationale organisaties
The guiding principle that informs this Framework is that schools should accommodate all children regardless of their physical, intellectual, social, emotional, linguistic or other conditions. This should include disabled and gifted children, street and working children, children from remote or nomadic populations, children from linguistic, ethnic or cultural minorities and children from other disadvantaged or marginalized areas or groups.

Europees Parlement (2006)

Op 18 juli 2006 lezen we in de " ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT over de verbetering van de geestelijke gezondheid van de bevolking. Naar een strategie inzake geestelijke gezondheid voor de Europese Unie":
Het Europees Parlement [...] roept tegelijkertijd op tot grotere inspanningen om cognitief hoogbegaafde kinderen en jongeren als dusdanig te erkennen en hen beter te ondersteunen."

Gebruikt jouw school al het stappenplan voor leerlingen met een leervoorsprong?

  ©eduratio.be - Opmerkingen en vragen zijn welkom op info@eduratio.be (of schrijf daar in op onze nieuwsbrief)
Overzicht van de volledige website