Terug naar beginpagina
Kinderen iets leren wat ze nog niet weten
maar waar ze wel aan toe zijn
Deel op Facebook Tweet Printervriendelijke versie    @Contact

Tijdens het onderhoud, dat de overleggroep GOKINZO op dinsdag 31 januari 2006 had met minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke, heeft Magda Vandoninck, naast andere zorgcoördinatoren, onderstaande praktijkgetuigenis gebracht.
Bij het tot stand komen van de fusie tussen de gemeenteschool en de vrije school van ons dorp was er aanvankelijk een volledig ambt meer. Er werd besloten om dit te investeren in zorg. Dit jaar kunnen we voor het laatst van zes overblijvende lestijden genieten.
Dit gaf het team toen wel even de ademruimte om zich bij te scholen. Veelvuldige communicatie met ouders en verzuchtingen van leerkrachten brachten een hiaat aan het licht m.b.t.de zorg voor hoogbegaafde kinderen. Heel wat kinderen zaten zich te vervelen in de klas en de leerkrachten vonden niet meteen de gepaste manier om dit zinvol in te vullen.
Gelukkig gaf de inrichtende macht mij de toelating om nascholingen te volgen in CBO, Antwerpen. Dit zette mij op weg om een stappenplan te ontwikkelen dat nu op onze school gehanteerd wordt. Sindsdien hebben wij voor ong. 15% van de kinderen ook een kangoeroewerking en binnenklasdifferentiatie naar boven toe voor zelfs 20%, die we nog regelmatig optimaliseren tot grote tevredenheid van ouders, kinderen en klasleerkrachten.
Dat er nood is aan een zorgvisie en zorgbeleid rond hoogbegaafden kan niet betwist worden. Zo stelt art. 8 uit Decreet Basisonderwijs dat er een ononderbroken leerproces moet zijn. "Die omgeving dient te worden aangepast aan de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen."
Echte ondersteuning vanuit het beleid blijft voorlopig uit, in tegenstelling tot Nederland, waar de door de overheid gesubsidieerde Stichting Leerplanontwikkeling o.a. differentiatiemateriaal voor hoogbegaafde kinderen ontwikkelt en compacteringshandleidingen publiceert voor de in Nederland meest gebruikte methodes voor Taal en Rekenen

Naast de zorg voor hoogbegaafde kinderen, werkten we ook een zorgbeleid uit voor meer dan vijftien kinderen in onze school, die doorgaans worden doorverwezen naar type 8 of type 1. Voor hen stippelen we, op verzoek van de ouders, een apart leertraject uit, waarbij curriculumdifferentiatie een van de onderdelen is, maar ook intensieve begeleiding door de zorgleerkracht, vooral in het 1ste en 2de leerjaar.

Een school zoals de onze tracht deze steeds maar groeiende opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. De gedachte "Zorg creëert zorg" wordt bij ons zeker bewaarheid. Door het schrijnende gebrek aan middelen hangt de zorg op een school immers in grote mate af van de keuzes die een school maakt, o.a. op het vlak van klasgrootte en 'specialisatie'. Hierdoor ontstond een reputatie-effect.
Dit reputatie-effect zorgde ervoor dat de kinderen met problemen niet at random verspreid bleven, maar toestroomden naar onze school. We zouden liever zien dat ALLE scholen de nodige zorg konden bieden!

Met twee zorgbegeleiders werken wij fulltime aan zorg: met lestijden als zorgcoördinatie, met GOK-lestijden, maar ook met uren die wij uit het lestijdenpakket geput hebben. Het KON niet anders!
Hierdoor komt het ook dat er nogal wat klassen zijn met 26 leerlingen. De curriculumdifferentiatie , waarbij sommige kinderen bijvoorbeeld wiskunde volgen in een lagere klas, geeft een bijkomende belasting van sommige groepen. Op zich geen probleem, maar de werkboeken en toetsen moeten wel verbeterd worden! Onze leerkrachten zijn dan ook vaak overbelast.
Op onze school zijn er ook 4 kinderen met GON-begeleiding. Maar vier lestijden GON volstaan niet om voor deze kinderen een zinvol leerproces te garanderen gedurende een ganse schoolweek in een grote klasgroep. Ook hier is bijkomende zorgbegeleiding meer dan welkom.
Helaas ontbreekt het ons vaak aan tijd! Contacten met ouders en overleg met leerkrachten, gebeurt nu reeds voor het overgrote deel buiten de lestijden.
Gezien mijn eenendertigjarige loopbaan, denk ik zeer goed te weten waarover ik praat! Niet zelden hoor ik zij-instromers hardop denken: ik wist niet dat er in het onderwijs zo hard gewerkt werd!
Terecht! Want deze kinderen van vandaag zijn de volwassenen van morgen! Zij verdienen een zo goed mogelijke begeleiding, zodat zij kunnen uitgroeien tot evenwichtige volwassenen die hun talenten ten volle kunnen benutten.

Door het lanceren van de fiches over hoogbegaafdheid door onze overheid, werden de eerste stappen gezet om hulp te bieden bij het begeleiden van hoogbegaafde kinderen. Laten we dan hopen dat er nu ook in de nodige middelen wordt voorzien om deze raadgevingen in praktijk te kunnen brengen.

Gebruikt jouw school al het stappenplan voor leerlingen met een leervoorsprong?

  ©eduratio.be - Opmerkingen en vragen zijn welkom op info@eduratio.be (of schrijf daar in op onze nieuwsbrief)
Overzicht van de volledige website